databanka nehnuteľností a bytov

EUROPROJECTS

BackClipboard


EUROPROJECTS

Zaoberáme sa prípravou Europrojektov, od podrobnej analýzy Vašeho projektového zámeru, cez vytvorenie žiadosti podľa Vašich presných požiadaviek, zabezpečenie všetkých potrebných dokladov a podkladov potrebných k žiadostiam a následný manažment realizácie úspešných projektov, až po spracovanie pravidelných monitorovacích správ.

1/ Poradenstvo pred prípravou  projektu

  •    podrobná analýza vašich potrieb a zámerov
  •    výber vhodných programov na získanie prostriedkov z eurofondov
  •    nastavenie výšky investície z pohľadu grantovej schémy


2/ Príprava projektu

  •    spracovanie komplexného projektu
  •    zabezpečenie obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania
  •    koordinácia pri tvorbe dokumentácie a rozpočtu investície
  •    koordinácia pri kompletizácii povinných príloh projektu
  •    odovzdanie projektu do hodnotenia na príslušnú implementačnú agentúru

3/ Realizácia projektu

  •    príprava podkladov pre podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok
  •    informácie a poradenstvo počas priebehu realizácie projektu
  •    spracovanie pravidelných monitorovacích správ
  •    spracovanie žiadostí o platbu